INHOUDSOPGAVE:

1. ALGEMENE BEPALINGEN

2. REDENEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

3. DOEL, BASIS, PERIODE EN REIKWIJDTE VAN VERWERKINGSGEGEVENS IN DE ONLINE STORE

4. DATA ONTVANGERS IN DE ONLINE WINKEL

5. PROFILEREN IN DE ONLINE STORE

6. DE RECHTEN VAN DE PERSOON DIE BETREKKING HEEFT OP DE GEGEVENS

7. COOKIES IN DE ONLINE WINKEL, OPERATIONELE GEGEVENS EN ANALYTICS

8. SLOTBEPALINGEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Dit privacybeleid van de Online Store is informatief, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen is voor klanten of klanten van de online winkel. Privacy Policy bevat voornamelijk regels voor de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder in de Online Shop, met inbegrip van de beginselen, doelstellingen en de reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen, evenals informatie over het gebruik van het Internet Shop cookies en analytische instrumenten.

1.2. De beheerder van persoonlijke gegevens verzameld via de online winkel is een naamloze vennootschap (aksjeselskap`) NOREMAX AS ingeschreven in het Noorse Register van Ondernemers (Brønnøysund Register Center), adres en woonplaats: Kirkegata 20, 0153 OSLO, registratienummer (Organisasjonsnummer): 996 808 289, e-mail: [email protected] (hierna te noemen “service Provider” of “Administrator”) – hierna te noemen “Administrator”, en dat is ook de service Provider en Reseller Online Store.

1.3. Persoonsgegevens in de Online Shop worden verwerkt door de Administrateur in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming) – hierna “GDPR” of “GDPR-verordening” genoemd. De officiële tekst van het besluit GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Het gebruik van de online winkel, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Eveneens met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens door de gebruiker van de Internet Store de Dienst of de Client is vrijwillig, behoudens twee uitzonderingen: (1) het aangaan van overeenkomsten met de Administrator – niet in de gevallen en in de mate die op de Online Shop en in de verordeningen Online Shop en dit privacybeleid persoonlijke gegevens die nodig zijn om de verkoopovereenkomst of het contract voor de levering van elektronische diensten met de beheerder te sluiten en uit te voeren, resulteren in het onvermogen om dit contract te sluiten. Het verstrekken van persoonsgegevens is in dit geval een contractuele vereiste en als de betrokkene een bepaalde overeenkomst met de beheerder wil sluiten, is hij verplicht om de vereiste gegevens te verstrekken. Telkens is de reikwijdte van de gegevens die vereist zijn om het contract af te sluiten eerder aangegeven op de website van de Online Store en in de Regels voor onlinewinkels; (2) wettelijke verplichtingen Administrator – het verstrekken van persoonlijke gegevens is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit het algemeen geldende wetten oplegt aan de beheerder verplichting om persoonsgegevens en het ontbreken van hun aanvraag in behandeling te voorkomen dat de uitvoering van deze taken aan de beheerder (bijvoorbeeld de verwerking van de gegevens de boekhouding en fiscale boekhouding.).

1.5. De beheerder maakt speciale aandacht aan de belangen van de verwerkte zijn persoonlijke zorg te beschermen, en in het bijzonder verantwoordelijk is en zorgt ervoor dat de door hem verzamelde gegevens zijn: (1) wordt verwerkt in overeenstemming met de wet; (2) verzameld voor welbepaalde, legitieme doeleinden en niet onderhevig aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden; (3) feitelijk correct en adequaat met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; (4) in een vorm die identificatie van de betrokkene hierdoor niet langer dan nodig is om het doel van verwerking te bereiken en (5) verwerkt op een wijze die afdoende beveiliging van persoonsgegevens, waaronder bescherming tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies verzekert vernietiging of beschadiging, door passende technische of organisatorische maatregelen.

1.6. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking en het risico van schending van de rechten en vrijheden van individuen met verschillende waarschijnlijkheid en de ernst van de dreiging, de beheerder uit te voeren passende technische en organisatorische maatregelen die de verwerking in overeenstemming met deze verordening en in staat zijn om dit aan te tonen. Deze maatregelen zullen waar nodig worden herzien en bijgewerkt. De beheerder gebruikt technische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens door onbevoegden elektronisch worden verkregen en gewijzigd.

1.7. Alle woorden, zinnen en acroniemen die in dit privacybeleid, en begint met een hoofdletter (bv. De verkoper, Online Store, Electronic Service) moet worden opgevat in overeenstemming met de opgegeven in het Reglement verkrijgbaar bij de Online Shop pagina’s Shop.

2. REDENEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2.1. De beheerder is bevoegd om persoonsgegevens in de gevallen waarin het verwerken van – en in welke mate – wordt voldaan aan ten minste één van de volgende voorwaarden: (1) de betrokkene daarvoor zijn toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in een of meer specifieke doeleinden gegeven ; (2) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, die partij is bij de betrokkene, of om actie te ondernemen op het verzoek van de betrokkene vóór het aangaan van een contract; (3) verwerking noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting van de beheerder te voldoen; of (4) de verwerking noodzakelijk is voor de doelstellingen van het gerechtvaardigde belang van de beheerder of door een derde partij voortgezet, behalve wanneer de overkoepelende aard als die belangen zijn de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen , in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

2.2. De verwerking van persoonlijke gegevens door de beheerder vereist telkens ten minste een van de in punt. 2.1 privacybeleid. Specifiek voor de verwerking van persoonlijke gegevens van de klanten en klanten Online Shop worden aangegeven door de beheerder in de volgende paragraaf privacy policy – ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder.

3. DOEL, BASIS, PERIODE EN REIKWIJDTE VAN VERWERKINGSGEGEVENS IN DE ONLINE STORE

3.1. Elk doel, de basis, de omvang en de duur en de ontvangers van de persoonsgegevens die door de beheerder resultaat van de acties van de Klant of Klant in de Online Shop. Bijvoorbeeld, als de klant besluit om een ​​aankoop in de online winkel te maken en kies de persoonlijke collectie van de gekochte plaats van koerier product, zal zijn persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de verkoop overeenkomst uit te voeren, maar zal niet langer beschikbaar voor de vervoerder werkt een partij namens de beheerder.

3.2. De beheerder kan persoonsgegevens in de online winkel verwerken voor de volgende doeleinden, op de volgende gronden, in perioden en op de volgende gebieden:

Het doel van gegevensverwerking

Juridische basis voor verwerking en bewaring van gegevens

Bereik van verwerkte gegevens

Implementatie van de verkoopovereenkomst of contract voor het aanbieden van elektronische diensten of het ondernemen van actie op verzoek van de betrokkene, alvorens bovenstaande overeenkomsten te sluitenArtikel 6 paragraaf 1 lit. b) RODO-verordening (uitvoering van het contract)

De gegevens worden opgeslagen voor de periode die nodig is om het gesloten contract uit te voeren, te beëindigen of anderszins te beëindigen.

Maximum bereik: voor- en achternaam; e-mailadres; contact telefoonnummer; afleveradres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, plaats, land), adres woonplaats / vestiging / plaats (indien verschillend van afleveradres).

In het geval van klanten of klanten die geen consument zijn, kan de beheerder bovendien de bedrijfsnaam en het belastingidentificatienummer (NIP) van de klant of klant verwerken.

Het opgegeven bereik is maximaal – in het geval van bijvoorbeeld persoonlijke verzameling is het niet nodig om het afleveradres op te geven.

Direct marketingArtikel 6 paragraaf 1 lit. f) RODO-verordening (juridisch gerechtvaardigd belang van de beheerder)

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het legitieme belang dat door de beheerder wordt nagestreefd, maar niet langer dan tijdens de periode van beperking van claims met betrekking tot de betrokkene, vanwege de bedrijfsactiviteit van de beheerder. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek (de basisperiode van beperking voor claims in verband met het runnen van een onderneming is drie jaar en voor een verkoopovereenkomst twee jaar).

De beheerder kan geen gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden in het geval van effectieve oppositie in dit opzicht door de betrokkene.

E-mailadres
Marketing Artikel 6 paragraaf 1 lit. a) Regeling van de AVGB (toestemming)

De gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming voor verdere verwerking van zijn gegevens voor dit doel intrekt.

Voornaam, e-mailadres
De mening van de klant over de afgesloten verkoopovereenkomstArtikel 6 paragraaf 1 lit. a) RODO-voorschriften

De gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming voor verdere verwerking van zijn gegevens voor dit doel intrekt.

E-mailadres
Boekhoudboeken bijhoudenArtikel 6 paragraaf 1 lit. c) Voorschriften van de GDPR in verband met van kunst. 74 par. 2 van de boekhoudwet, dwz vanaf 30 januari 2018 (Staatsblad van 2018, post 395)

De gegevens worden gedurende de wettelijk verplichte periode bewaard, waardoor de beheerder boekhoudingsboeken moet opslaan (5 jaar, te rekenen vanaf het begin van het jaar volgend op het boekjaar waarvoor de gegevens betrekking hebben).

Naam en voornaam; woonadres / bedrijfsactiviteit / hoofdkantoor (indien verschillend van het afleveradres), bedrijfsnaam en fiscaal identificatienummer (NIP) van de klant of klant
Vestiging, onderzoek of verdediging van claims die door de beheerder kunnen worden ingediend of die tegen de beheerder kunnen worden ingebrachtArtikel 6 paragraaf 1 lit. f) Voorschriften van de AVGB

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het legitieme belang dat door de beheerder wordt nagestreefd, maar niet langer dan tijdens de periode van beperking van claims met betrekking tot de betrokkene, vanwege de bedrijfsactiviteit van de beheerder. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek (de basisperiode van beperking voor claims in verband met het runnen van een onderneming is drie jaar en voor een verkoopovereenkomst twee jaar).

Naam en voornaam; contact telefoonnummer; e-mailadres; afleveradres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, plaats, land), adres woonplaats / vestiging / plaats (indien verschillend van afleveradres).

In het geval van klanten of klanten die geen consument zijn, kan de beheerder bovendien de bedrijfsnaam en het belastingidentificatienummer (NIP) van de klant of klant verwerken..

4. DATA ONTVANGERS IN DE ONLINE WINKEL

4.1. Voor een goede werking van de online shop, met inbegrip van de uitvoering van de verkoop overeenkomsten gesloten is het noodzakelijk om de diensten van de Administrateur door externe entiteiten (zoals bv. Software provider, koerier, of de exploitant van de betaling) te gebruiken. De beheerder maakt alleen gebruik van diensten zoals verwerkingsentiteiten die voldoende garanties om passende technische en organisatorische maatregelen uit te voeren met het oog op de verwerking eisen van de ordonnantie RODO te voldoen en de rechten van de betrokkenen te beschermen te bieden.

4.2. Persoonsgegevens mogen door de beheerder naar een derde land worden verzonden, zal de beheerder ervoor zorgen dat in een dergelijk geval plaatsvinden het zou zijn om het land een passend beschermingsniveau – in overeenstemming met Verordening RODO, en de persoon die de betrokkene heeft de mogelijkheid om een ​​kopie van uw gegevens te verkrijgen. Administrateur stelt de verzamelde persoonsgegevens doorgeven alleen indien en voor zover dat nodig is om het doel van de verwerking van gegevens te bewerkstelligen in overeenstemming met dit privacybeleid.

4.3. De overdracht van gegevens door de beheerder niet voorkomt in ieder geval en niet alle geïdentificeerde in het privacybeleid ontvangers of categorieën ontvangers – Beheerder verzendt de gegevens alleen wanneer het nodig is om het doel van de verwerking van persoonsgegevens en alleen voor zover nodig om dit te bereiken te bereiken. Als de klant bijvoorbeeld een persoonlijke verzameling gebruikt, worden zijn gegevens niet overgedragen aan de vervoerder die samenwerkt met de beheerder.

4.4. De persoonlijke gegevens van klanten en klanten van de online winkel kunnen worden overgedragen aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

4.4.1. dragers / expediteurs – in het geval van de opdrachtgever, die gebruik maakt van het Internet Shop van de wijze van levering van het product per post of koerier, en biedt de beheerder verzamelde persoonlijke gegevens van de Klant geselecteerde vervoerder, expediteur of makelaar het uitvoeren van het pakket ten behoeve van de beheerder voor zover nodig om de levering van het product tot stand te brengen klant.

4.4.2. entiteiten die elektronische betalingen en creditcards – indien de klant die gebruik maakt van de online winkel met de manier waarop elektronische betaling of credit card beheerder geeft de verzamelde persoonlijke gegevens van de klant geselecteerde entiteit kon de bovenstaande betaling in de Online Shop op verzoek van de beheerder voor zover nodig om de betaling door de klant te ondersteunen .

4.4.3. service provider het leveren van de Administrator in de technische oplossingen, IT en organisatorische waardoor de Administrator economische activiteit, met inbegrip van online shop en diensten via de Electronic Services (in het bijzonder aanbieders van software voor online winkel, e-mail providers, hosting en beheer softwareleverancier uit te voeren het bedrijf en zorgen voor technische bijstand aan de beheerder) – de beheerder levert de verzamelde persoonlijke gegevens van de klant geselecteerde provider die namens hem alleen indien en voor zover dat nodig is om het doel van de verwerking van gegevens te bewerkstelligen in overeenstemming met dit privacybeleid.

4.4.4. leverancier van boekhouding, juridische en consulting diensten aan de beheerder ter ondersteuning van de boekhouding, juridische of consulting (met name boekhoudkundige kantoor, advocatenkantoor of incassobureau) bieden – De beheerder geeft de verzamelde persoonlijke gegevens van de klant geselecteerde provider die namens hem alleen indien en voor zover nodig om de uitvoering van het doel van gegevensverwerking in overeenstemming met dit privacybeleid.

5. PROFILEREN IN DE ONLINE STORE

5.1. De GDPR -verordening legt de beheerder de verplichting op te informeren over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, waarnaar wordt verwezen in art. 22 par. 1 en 4 van GDPR, en – ten minste in deze gevallen – essentiële informatie over de regels van hun te maken, evenals het belang en de verwachte gevolgen van de verwerking voor de betrokkene. Met het oog hierop geeft de beheerder informatie over mogelijke profilering in dit gedeelte van het privacybeleid.

5.2. De beheerder kan de Online Shop of profilering gebruiken voor direct marketing doeleinden, maar besluiten op basis hiervan door de beheerder heeft geen betrekking op sluiten of te weigeren tot de verkoop, of de mogelijkheid van het gebruik van elektronische diensten in de online shop te sluiten. Het resultaat van het gebruik van profilering in de Online Shop kan bv. De toekenning van de persoon korting, het versturen van zijn korting code, een herinnering aan de onvoltooide winkelcentrum, stuur uw voorstel van het product die van belang of voorkeuren van een individu kan zijn of voorstellen betere voorwaarden in vergelijking met de standaard aanbod Online Store . Ondanks het maken van profielen, maakt een bepaalde persoon een gratis beslissing of hij de ontvangen korting op deze manier wil gebruiken, of betere voorwaarden en een aankoop wil doen in de Online Store.

5.3. Profilering Online Shop is gebaseerd op de automatische analyse of voorspellen het gedrag van de persoon op de online winkel, bijvoorbeeld. Door het toevoegen van een bepaald product in de winkelwagen, bekijk een specifieke pagina van het product in de Online Store, of door analyse van de geschiedenis van de aankopen in de Online Shop. De voorwaarde voor dergelijke profilering is dat de beheerder persoonlijke gegevens van een bepaalde persoon heeft om deze te kunnen verzenden, bijvoorbeeld een kortingscode.

5.4. Een betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en roept de betrokken persoon of juridische gevolgen op dezelfde manier het aanzienlijk beïnvloedt.

6. DE RECHTEN VAN DE PERSOON DIE BETREKKING HEEFT OP DE GEGEVENS

6.1. Het recht van toegang, rectificatie, bevatten, te verwijderen of overdracht – de betrokkene heeft het recht om uit de toegang Administrator om hun persoonlijke gegevens, corrigeren, wissen ( “recht om te worden vergeten”) of te verminderen verwerking en heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en heeft het recht om uw gegevens over te dragen. Gedetailleerde voorwaarden voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten zijn aangegeven in art. 15-21 van de GDPR-verordening.

6.2. Het recht om toestemming op elk gewenst moment in te trekken – een persoon van wie de gegevens door de beheerder worden verwerkt op basis van hun toestemming (krachtens artikel 6, lid 1, letter a) of art. 9 par. 2 lit. a), van Verordening GDPR), heeft het recht om toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking, die was gebaseerd op de toestemming voor zijn terugtrekking.

6.3. de persoon van wie gegevens worden verwerkt door de beheerder heeft het recht om een ​​beroep op de bevoegde instantie van de manier en procedure van de bepalingen van de verordening van GDPR en de Nederlandse wetgeving, met name de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens – Het recht om een ​​klacht bij de toezichthoudende instantie in te dienen. Het toezichthoudende orgaan in Nederland is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

6.4. Recht op bezwaar – de betrokkene heeft het recht om op elk moment – om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 lit. e) (openbaar belang of taken) of f) (legitiem belang van de beheerder), inclusief profilering op basis van deze bepalingen. Administrator in dat geval niet langer toegestaan ​​om deze persoonsgegevens te verwerken, tenzij hij het bestaan ​​van een belangrijke en legitieme basis voor de verwerking, superieur is aan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of basis voor het vaststellen, het onderzoek of de verdediging van de conclusies vaststelt.

6.5. Recht op punt bezwaar Direct marketing -. Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, de betrokkene heeft het recht te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke marketing, waaronder profiling, voorzover welke verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.

6.6. Met het oog op de in dit artikel privacybeleid bedoelde rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de beheerder door het sturen van passende boodschappen schriftelijk of per e-mail sturen naar het aan het begin Administrator privacybeleid adres of via het contactformulier op de online winkel.

7. COOKIES IN DE ONLINE WINKEL, OPERATIONELE GEGEVENS EN ANALYTICS

7.1. Cookies (cookies) zijn kleine tekstbestanden informatie in de vorm van tekstbestanden, door de server gestuurd en opgeslagen op de zijkant van de bezoeker de online winkel (bijvoorbeeld op uw harde schijf, laptop, of op de geheugenkaart smartphone -., Afhankelijk van welk apparaat je gebruikt een bezoek brengen aan onze Online Shop). Gedetailleerde informatie over cookies en de geschiedenis van hun creatie zijn onder andere te vinden hier: http://en.wikipedia.org/wiki/City.

7.2. De beheerder kan gegevens in cookies verwerken wanneer gebruikers de online winkel gebruiken voor de volgende doeleinden:

7.2.1. identificeren van de geregistreerde gebruikers zoals ingelogd bij de online winkel en laten zien dat ze zijn ingelogd;

7.2.2. onthouden van producten die aan de winkelwagen zijn toegevoegd om een ​​bestelling te plaatsen;

7.2.3. onthouden van gegevens uit ingevulde bestelformulieren, enquêtes of inloggegevens aan de online winkel;

7.2.4. aanpassen van de inhoud van de website van de Online Store aan de individuele voorkeuren van de Service-ontvanger (bijvoorbeeld met betrekking tot kleuren, lettergrootte, paginalay-out) en het optimaliseren van het gebruik van Webwinkel-websites;

7.2.5. het bijhouden van anonieme statistieken die laten zien hoe de website van de Onlinewinkel te gebruiken;

7.2.6. Remarketing onderzoekt de karakteristieken het gedrag van de bezoekers van online winkelen door een anonieme analyse van hun activiteiten (bv. Herhaalde bezoeken op specifieke pagina’s, trefwoorden, enz.) Om hun profielen te maken en hen te voorzien van advertenties op maat van hun verwachte belangen, ook al als ze op bezoek andere websites in het Display Netwerk van Google Ireland Ltd. en Facebook Ireland Ltd;

7.3. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers die op de markt beschikbaar zijn standaard cookies. Iedereen heeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het gebruik van cookies te definiëren met behulp van de instellingen van de eigen browser. Dit betekent dat u kunt bijvoorbeeld gedeeltelijk te verminderen (bijv Time.) Of volledig de mogelijkheid om bestanden Cookies opslaan uit te schakelen. – in het laatste geval kan het echter sommige functies van een online winkel beïnvloeden (bijvoorbeeld, misschien onmogelijk kruisen paden Bestel via het bestelformulier te wijten voor het niet onthouden van de Producten in het winkelmandje tijdens de volgende stappen van het indienen van de Bestelling).

7.4. Browserinstellingen in het kader van cookies zijn belangrijk vanuit het oogpunt van toestemming voor het gebruik van cookies door onze online winkel – in overeenstemming met de wet kan die toestemming ook worden uitgedrukt via de instellingen van de webbrowser. Bij het ontbreken van een dergelijke toestemming, moeten de instellingen van de internetbrowser op het gebied van cookies dienovereenkomstig worden gewijzigd.

7.5. Gedetailleerde informatie over het wijzigen van cookies-instellingen en hun zelf-verwijdering in de meest populaire webbrowsers zijn beschikbaar in het helpgedeelte van de webbrowser en op de volgende pagina’s (klik gewoon op de link):

in de Chrome-browser

in de Firefox-browser

in Internet Explorer

in de Opera-browser

in de Safari-browser

in de Microsoft Edge-browser

7.6. De beheerder kan de Online Shop met Google die door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en diensten Pixel Facebook Analytics Universal Analytics geleverd door Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, het Grand Canal gebruiken Harbour, Dublin 2, Ierland). Deze services helpen de beheerder het verkeer in de online winkel te analyseren. De verzamelde gegevens worden op geanonimiseerde wijze verwerkt als onderdeel van de bovenstaande services (dit zijn zogenaamde bedieningsgegevens die voorkomen dat de persoon wordt geïdentificeerd) om statistieken te genereren die nuttig zijn bij het beheer van de online winkel. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem van aard, d.w.z. ze bevatten geen identificatiefuncties (persoonlijke gegevens) van bezoekers van de website van de Onlinewinkel. De beheerder met behulp van de bovengenoemde diensten in de Online Shop verzamelt gegevens, zoals de bron en het medium van het verwerven van odwiedzjących Online Store en hoe hun gedrag op de online winkel, informatie over apparaten en browsers die de site, IP en domein, geografische gegevens, en demografische informatie bezoek (leeftijd , seks) en interesses.

7.7. Het is mogelijk om eenvoudig informatie over zijn activiteit op de website van de Online Store door een bepaalde persoon te blokkeren door Google Analytics te delen – u kunt hier een browserinvoegtoepassing van Google Ireland Ltd. installeren: https://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = nl.

7.8. De beheerder kan de Facebook Pixel-service van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) in de online winkel gebruiken. Met deze service kan de beheerder de effectiviteit van advertenties meten en nagaan welke activiteiten bezoekers van een online winkel ondernemen, en relevante advertenties weergeven aan deze mensen. U kunt gedetailleerde informatie over de werking van de Facebook-pixel vinden op het volgende internetadres: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9. Het beheren van de werking van Facebook’s pixel is mogelijk door de advertenties in zijn account op Facebook.com in te stellen: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. SLOTBEPALINGEN

8.1. De online winkel kan links naar andere websites bevatten. De beheerder verzoekt met aandrang om na het bezoeken van andere websites het privacybeleid te lezen dat daar is vastgesteld. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de online winkel van de beheerder.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.